En annan liberalism är möjlig

Valda citat ur introduktionen till min bok Vi är alla individualister:

”Det går rundgång i den svenska liberala idédebatten. En teori om liberalism dominerar över andra: Människan har vissa okränkbara rättigheter och bara under en fri marknadsekonomi kan dessa skyddas fullt ut. Mindre variationer på samma tema förekommer, men den grundläggande idén står fast.”

”Svenska liberaler har upprepat sitt ideologiska mantra i decennier. Det har passat bra ihop med den borgerliga alliansen mot ett långvarigt socialdemokratiskt styre. Eftersom den huvudsakliga ideologiska konfliktlinjen i svensk politik länge har gällt ekonomi har liberalismens grunder inte blivit utmanade. De politiskt intressanta problemen och frågeställningarna har gällt offentliga finanser – därför har liberaler inte behövt utforska andra tankevärldar.”

”För många liberaler framstår i dessa tider organisationer och partier till vänster som mer naturliga samarbetspartners än de till höger. Så länge högern tolererar fel värderingar, lyder analysen, spelar den ekonomiska politiken mindre roll. En annan politisk konfliktlinje har blivit viktigare: Den moraliska.”

”Det nya politiska läget, liksom den nya politiska stämningen i landet, tvingar liberaler att söka sig till ideologisk argumentation för inspiration och vägledning. Vissa av dem spelar den gamla liberala grammofonskivan ett varv till. Det mest talande exemplet är Lena Andersson, som i sin bok med den oförlåtande titeln Om falsk och äkta liberalism gör gällande att liberalismen har ‘funnit det ideala system’ som bör ‘låsas fast inför evigheten’.”

”De liberala nytänkarna är dock få, och presenterar därtill mestadels sina idéer på engelska och för en akademisk publik. I detta förtjänar Lena Andersson aktning. Hennes bok är ett av få försök att ta ett helhetsgrepp om liberalismen och argumentera ideologiskt på svenska.”

”Boken du nu läser är ytterligare ett försök. Den som har läst Anderssons bok lär snart inse att vi delar få åsikter med varandra. Men min bok är inte en replik på Anderssons, utan ett alternativ till den. Jag försöker liksom Karlson, Galston, Rosenblatt, Tamir och andra att stoppa den liberala rundgången.”

”Bokens fem kapitel resulterar i en realistisk liberal individualism som ger praktisk handlingsvägledning både till enskilda personer och samhället i stort. Teorin är ett alternativ till den idag dominerande föreställningen att liberalism har att göra med okränkbara rättigheter och marknadsekonomi. Den är ett försök att återuppliva liberalism som politisk praktik.”

Och ett citat ur avslutningen:

”Boken är också ett försök att tolka och artikulera en viktig del av den svenska moraliska kulturen. Men jag hoppas att den inte blir det sista försöket. Tvärtom önskar jag att boken blir ett startskott för en moralisk introspektion hos oss svenskar, att den kan initiera en ideologisk debatt om de moraliska värderingar som samlar oss i en politisk gemenskap. Jag hoppas att boken ska stimulera en längtan efter djupare insikter om ett av svenskarnas mest utmärkande kännetecken: Vår individualism.”

Beställ boken från förlaget eller exempelvis AdlibrisBokus och Boktugg.