Ny forskningsartikel om individualism

Min forskningsartikel ”Individualism Under Constraining Social Norms: Conceptualizing the Lived Experiences of LGBT persons” har publicerats i tidskriften Avant. Artikeln handlar, som titeln antyder, om individualism. I artikeln utvecklas en begreppsapparat som kan användas för att artikulera och analysera hur individens intressen utmanas av sociala normer.

Något av det mest intressanta med arbetet med artikeln var metodologisk. Hur borde filosofer gå tillväga för att utveckla och analysera begrepp?

I min mening är begreppsanalys inte bara ett teoretiskt arbete. Åtminstone inte om begreppen som analyseras är moraliska eller politiska. En rent teoretisk begreppsanalys kan leda till att viktiga nyanser eller aspekter förbises, eller att oviktiga sådana överbetonas.

För att inte gå i den fällan prövade jag en (för mig) ny metod som blandar filosofisk analys med empirisk data. Först djupstuderade jag filosofi om individualism. Sedan genomförde jag en intervjustudie med åtta georgiska HBTQ-personer, där jag försökte förstå hur de upplever att deras individualitet utmanas av konservativa eller traditionella normer.

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Jag analyserade dem med hjälp av så kallad grundad teori. Vid läsningen av intervjuerna uppdagades vissa återkommande mönster och delade upplevelser. Jag prövade att artikulera dessa mönster med hjälp av begrepp från den filosofiska litteraturen om individualism och upptäckte vissa brister.

Det tycks som att filosofer har förbisett viktiga distinktioner. Till exempel verkar begreppet individualitet vara överanvänt. Begreppet är användbart för somliga fenomen, men inte för andra. Metoden att blanda filosofisk och empirisk analys var fruktbart: den lärde mig någonting nytt och till synes viktigt om individualismens begrepp.

Jag föreslår i artikeln att individens intressen, när de utmanas av sociala normer, bör förstås med tre separata begrepp. Det första är autenticitet, vilket betyder att vara och leva äkta. Det andra är individualitet, vilket betyder att vara och leva fullständigt. Det tredje är singularitet, vilket betyder att vara och leva som någon.

Tillsammans utgör de tre en begreppsapparat. I min bok Vi är alla individualister använder jag begreppsapparaten för att ge normativt stöd åt individualismen. Värdet av autenticitet, individualitet och singularitet utgör skäl att försvara individualism som socialt mönster i kulturer.

Artikeln är publicerad i en tidskrift som når läsare i Östeuropa. Jag tyckte att det var viktigt, eftersom HBTQ-frågor är särskilt angelägna där. Den är publicerad som open access och är alltså fritt tillgänglig online. Förhoppningsvis kan den vara värdefull inte bara för filosofer, utan också för samhällsvetare och policymakers.