Min policy för internetdebatt

Två enkla principer

Anonymitet

Jag blockar omedelbart och urskiljningslöst anonyma konton. När de kommenterar mina trådar i sociala medier eller på min hemsida tar jag bort deras kommentarer direkt.

Samtalsförstörare

Internetdebattörer kan delas in i två kategorier, nämligen sådana som bidrar till meningsfulla samtal och sådana som förstör dem. Jag blockar personer i den senare kategorin – ibland efter varningar, ibland omedelbart – och tar bort deras inlägg.

Förklaring och motivering

Som internetanvändare befinner man sig ofrånkomligen i en liten bubbla. Därför är det viktigt att man sköter sin bubbla genom att exempelvis följa tillförlitliga konton och reflektera över hur man interagerar med andra. Min policy är en skötselregel för min bubbla.

För att internetdebatt ska vara meningsfullt måste alla parter följa vissa grundläggande regler. Exempel på sådana är att skilja på sak- och värdepåståenden, avstå från personangrepp och medge att man har fel när man inser det. Min policy ska stimulera detta.

Vissa har ingenting att tjäna på en meningsfull debatt. Deras intressen tjänas bäst om debatten förskjuts bort från sakfrågan i riktning mot exempelvis perifera detaljer eller parternas uppfattningar i andra frågor, eller om debatten förstörs helt. Min policy ska motverka detta.

Vissa använder anonyma konton för att skapa effekt. Ett storskaligt exempel är militära påverkansoperationer som kontrollerar tusentals trollkonton. Ett småskaligt exempel är privatpersoner som sköter fyra-fem twitterkonton parallellt. Min policy ska motverka detta.

Undantag

Vissa anonyma konton är så inflytelserika att jag gör undantag från att blocka dem av den anledningen. Det är nämligen viktigt att se och förstå vad de ägnar sig åt, vilka som interagerar med dem och hur.

Andra har goda skäl att vara anonyma. Det gäller till exempel visselblåsare eller personer som av säkerhetsskäl inte kan agera i eget namn. För att visa att man har goda skäl att vara anonym måste man låta en oberoende part med stort förtroendekapital, som exempelvis etablerade journalister i tillförlitlig media, bekräfta dessa skäl.