Ett humeanskt försvar av äganderätter

Det moraliska försvaret av ägande- och marknadsprinciper är ett ständigt återkommande diskussionsämne inom liberalismen. Jag ger i essän ”Ett humeanskt försvar av äganderätter” (PDF) ett försvar av äganderätter med rötter i filosofen David Humes etik.

Essän är ungefär 3 700 ord lång och läses på runt 20 minuter. Min förhoppning är att den ska bidra till den liberala idédebatten.

Humes ansats till ämnet är att äganderätter ska förstås som en lösning på vissa samhällsproblem. Jag utvecklar hans teori och argumenterar för att äganderätter möjliggör social koordinering av moraliskt felande människor och är det bästa kända sättet att exploatera mänsklig kreativitet och arbetsvilja.

Förslaget bär stöd i tre för liberalismen grundläggande värdebegrepp, nämligen frihet, autonomi och rättvisa. Det är ett pluralistiskt försvar av äganderätter, till skillnad från tidigare monistiska sådana som exempelvis utilitaristiska och naturrättsliga.

Vidare är försvaret inte utformat endast som en teoretisk tankekonstruktion, utan är till skillnad från andra alternativ problemorienterat. Min argumentation syftar till att ge stöd åt en balanserad syntes av både teoretiska och praktiska avvägningar.


Ladda hem essän som PDF här.